Regulamin

O firmie

Korzystając z serwisu angielski3000.pl, aprobujesz jego zasady.
Regulamin w serwisie udostępniany jest pod adresem http://angielski3000.pl/regulamin.

Właścicielem serwisu angielski3000.pl (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Creaticon - Grzegorz Szczotka
NIP: 8981859280, REGON: 020049338

Pełna satysfakcja

Zależy nam, żebyś miał pełną satysfakcję z naszych usług. Staramy się, aby serwis angielski3000.pl działał w sposób pewny i bezbłędny. Istnieje możliwość niedługich pauz w działaniu ze względu na niezbędne prace techniczne i modernizację.

W przypadku, gdy w serwisie występują problemy techniczne, związane z brakiem możliwości korzystania za strony bądź systemu, zespół serwisu angielski3000.pl zobowiązuje się przedłużyć możliwość korzystania z serwisu o czas w jakim serwis był niedostępny. Jednostką zwrotu jest jeden dzień. Aby jednak uzyskać rekompensatę, należy zgłosić reklamację/awarię na miesiąc od jej wystąpienia na adres biuro@creaticon.

Kursy - serwis a prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie angielski3000.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby, które opłaciły stosowny abonament za kurs. Materiały z opłaconego kursu, np. listy słówek, każdy kto go wykupił może drukować i korzystać z nich. Nie może udostępniać ich osbom trzecim. Angielski3000.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania/uaktualniania i zmian treści kursu.

Internet - problemy z siecią

Do korzystania z serwisu angielski3000.pl konieczny jest komputer z siecią internetową. Sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne, pozwlające na korzystanie z serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w korzystaniu z usługi wynikające z nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bąsdź będące wynikiem problemów z dostępem do sieci internetowej występujących po stronie Użytkownika.

Płatności i faktury

Ceny kursów podane na stronie to ceny brutto. Stawka podatku VAT wynosi 23%. Jeśli jest w jakimś przypadku inna, jest to wyraźnie podane. Fakturę VAT za produkty lub usługi otzrymuje się po przesłaniu do serwisu na adres kontakt@angielski3000.pl danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu (data i kwota zakupu, nazwa i adres nabywcy, numer NIP) najpóźniej w ciągu 5 dni pracujących od daty sprzedaży. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Usługodawcy pisemnego oświadczenia na adres kontakt@angielski3000.pl z podaniem powodu rezygnacji. Prawo to nie obowiązuje w przypadku, gdy użytkownik zacznie korzystać z systemu.

Użytkowników - konta

Założenie konta w serwisie angielski3000.pl jest bezpłatne. Przy nowym koncie przyjmuje się, że Użytkownik podał prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest do tego zobowiązany. Niedozwolone jest zakładanie wielu kont przez jedną osobę, oraz korzystanie z jednego konta przez więcej niż jedną osobę.

Nazwa konta musi być przyjęta i nie naruszać dóbr osobistych, praw autorskich. Niedozwolone jest wykorzystywanie w nazwie domen internetowych, znaków towarowych lub symboli naruszających prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania hasła do konta w tajemnicy, chronienia go przez publicznym udostępnieniem.

Użytkownik nie ma prawa naruszać elementów systemu do których nie ma prawa. Ma absolutny zakaz używania technologi, które mogą spowodować błędy/problemy w działaniu serwisu.Karą za nieprzestrzeganie zasad regulaminu jest zablokowanie, lub nawet likwidacja konta użytkownika.

Każdy Użytkownik serwisu może się z niego wypisać i zlikwidować konto na angielski3000.pl. Aby to zrobić należy wysłać rezygnację wraz z powodem, dla którego się to robi mailem na adres: kontakt@angielski3000.pl

Dostęp do kursów

Usługi na angielski3000.pl są dostępne dopiero po wpłynięciu należności na konto firmy Creaticon. Ewentualnie są uruchamiane po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty.
Jeśli opłacony okres korzystania z usługi minie, zanim Użytkownik zapłaci za kolejny, dostęp do usługi zostaje zablokowany.

Użytkownika nie obowiązuje konieczność przedłużania abonamentu, pisemna rezygnacja z kursu też nie jest konieczna (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy angielski3000.pl, która stanowi inaczej, badź nie odstęuje od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia). Dane z historią nauki Użytkownika przechowywane są w archiwum bezterminowo. Użytkownik może w kazdym momencie wrócić do nauki, wykupić kolejny kurs nie tracąc informacji, które na temat jego wiedzy system już wygenerował. Może także mailem poprosić o usunięcie tej historii.

Ochrona danych osobowych

Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu angielski3000.pl, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji handlowych (w tym wiadomości o promocjach w serwisie) - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.

Użytkownik obowiązany jest powiadomić serwis mailem o zmianie swoich danych kontkatowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji tych danych a również za błędy z tego wynikające (np. w fakturach VAT).

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt.

W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.

Reklamacje

Reklamacja wskazująca na nienależyte wykonanie usługi bądź jej nie wykonanie powinna być składa wyłącznie w formie pisemnej. Właściciel serwisu rozpatrzy ją w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Może zostać przesłana do serwisu w formie drukowanej bądź mailem. Powinna zawierać następujące, niezbędne informacje: